Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dětská scéna 2010

 

Ohlédnutí za přehlídkou

DĚTSKÁ SCÉNA 2010

Okresní kolo se uskutečnilo

v ZUŠ Františka Drdly ve Žďáru nad Sázavou 15.3.2010.  

 

Zamyšlení laskavé poroty nad letošním ročníkem 2010

 

 Dětská scéna 2010 - přehlídka recitátorů sólistů ve Žďáře nad Sázavou(Zamyšlení nad letošním průběhem s perspektivou let příštích)

 

 DSC09508.JPG

 

 

    V pondělí 15.3.2010 proběhlo v sále Základní umělecké školy  okresní kolo postupové přehlídky, jehož se zúčastnilo přes 40 recitátorů.

    Uvědomme si, kolik hodin práce a přípravy je v souhrnu věnováno disciplíně, jejíž hodnocení má sice dána pevná kritéria, ale konkrétní posouzení je vždy nesnadné, odvíjí se od  souhry momentálních okolností. Záleží na vytvoření atmosféry nejen pro výstup každého jednotlivce, ale na průběhu celé přehlídky. Tak, aby ji zúčastnění prožívali v pocitu, že je určena jim,  jejich vzájemnému setkání a inspiraci . Že hodnocení se neredukuje na: postoupil, nepostoupil.

    V tomto směru přehlídka svůj účel splnila. Iniciativu převzal literární dramatický obor ZUŠ vedený J. Mifkovou, ale podíleli se  aktivně i jeho žáci a organizačně i další učitelé školy .Příjemné  akusticky vyhovující  prostředí,  neuspěchanost, malá odměna v podobě účastnického listu pro každého. Podle daných propozic byl zúčastněným dětem nabídnut funkční program:  naladění před vlastním výkonem, reflexe vystoupení podle   kategorií, odpočinek. Byl patrný záměr převést  smysl  „soutěže“ na vzájemné inspirativní setkání. O to jsme usilovali i my, členové „poroty“ - lépe řečeno - lektorského sboru. Potud chvála.

 

 Jaké to bylo s úrovní  samotných výstupů? Nabízí se srovnání jednotlivých kategorií.

 

      I.kategorie – 2.a 3.roč.

Nejmladší děti vystupovaly s velkou  chutí a nasazením! Jejich výkon podpořilo to, že starší jim vytvořili soustředěné, pozorné publikum. Dramaturgie bohužel  příliš objevná nebyla, ( Žáček a Kratochvíl bůhvíproč stále kralují) chybí vhodná nabídka  autorů od dospělých, ať rodičů, či pedagogů. Roztomilost dětí je sice odzbrojující, ale prohřešky proti přirozené řeči,jejich mateřštině,  byly udivující. (Intonace, frázování, důrazy jdoucí  proti logice textu.)

  

    II.kategorie – 4.a 5.roč.

Dramaturgie byla rozmanitá. Od staré dobré  klasiky (Kožíšek) po inteligentní humor Fryntův, Šrutův, Hevierův, až  po objevný text Briana Pattena ze sborníku Zloděj stínů a jiné povídky pro děti. Potvrdilo se ovšem, že přednes dobrého textu bez  osobní účasti přednašeče, bez  rozkrytí smyslu, pochopení vtipu nemůže vyznít. Za úvahu stojí volba délky textu . Úsilí o pamětné zvládnutí převládne nad technickými a výrazovými  možnostmi dítěte. Škoda, když obrovská energie zasrší - bohužel nekultivovaná.

 

DSC09509.JPG

  III.kategorie – 6.a 7.roč.

Tato skupina vzbudila zaslouženou pozornost nejen  celkově dobrou kulturou řeči, což je jeden z  nezanedbatelných  úkolů, formulovaných v propozicích přehlídky; zajímavá byla i dramaturgie a žánrově odlišné druhé texty. Vzhledem k velmi dobrým prvním  výkonům jsme jich vyslechli několik. Výskyt próza i poezie byl vyvážený.(Skácel, Frynta, Lukešová, Jirous, Nikl; Fišerová, z prózy i překlady, Calle, Colfer, Fulghum). Byl tak  naplněn i další ušlechtilý záměr přehlídky  - podpora aktivního čtenářství.

  

   IV.kategorie – 8. -9. roč.

Rozpaky z převažující bezbarvosti dívčích vystoupení nevyvážily ani  dva  slibné, ale nedotažené chlapecké výstupy. U dívek jsme nepozorovali angažovanou touhu po sdělení, která i u textů průměrné literární kvality (Žáček, Kašpar) vyžaduje jasný klíč, ale ani u textů dobrých nepřichází jaksi sama od sebe. Problém je patrně v tom, že o smyslu výstupu se dostatečně nepřemýšlí. Proč si trvám na tom, že právě tohle je moje téma! V tom vidíme i příčinu neúčasti chlapců, přetrvávající u nás po léta! 

 

Celkové shrnutí:

    Nesporným kladem žďárské přehlídky je místní tradice v konání obvodních kol. Absurditou doby je, že se konají bez finančních prostředků. Je to nedůstojné, protože právě v nižších kolech je rozhodující přítomnost kvalifikovaného lektora, poskytujícího orientaci těm, kdo si závažnost dětského přednesu pro vývoj dítěte uvědomují. Pořadatelé vědí, že síto obvodní přehlídky posune výš laťku okresního kola. Kdo z  místních garantů Dětské scény to ví a ocení?

 

 DSC09551.JPG

 

     Opakovanou bolestí je neznalost propozic,(např.i v okresním kole nemá účastník IV.kategorie druhý text!)  nejasnost hodnotících kritérií a  vůbec formulování smyslu Dětské scény mezi připravujícími pedagogy. Jsou dostupné na webových stránkách Dětské scény,ale podle zkušeností z jiných regionů doporučujeme je rovnou přiřadit k rozeslaným přihláškám a organizačním pokynům pro nejnižší kola.

 

    Další doporučení: Garant přehlídky, což je Active klub, by mohl vypracovat seznam metodických poradců,  na něž by se mohli s předstihem obracet pořadatelé školních i obvodních kol. Doba rovněž nazrává k uspořádání semináře o dětském přednesu, nechceme-li pokulhávat v úrovni za těmi, kdo se dětskému přednesu věnují cílevědomě.

    Nezodpovězená otázka  je pro nás  neúčast přednašečů místních gymnázií. (Výjimku tvoří  gymnázium z Bystřice) Od koho jiného, než od studentů by se měla s chutí nabídnout pěstovaná kultura mluveného slova, čtenářský vkus, originalita  a tvořivost projevu?  Kde je zakopaný pes? Pokusme se ho pro Dětskou scénu 2011 vykopat!

 

 

                                                                       Jana Křenková, Ivona Čermáková

                                                                      za lektorský sbor okresní přehlídky

 

   Ve Žďáře nad Sázavou 22.3.2010  

   

DSC09506.JPG

 

INFORMACE POSTUPUJÍCÍM

Dobrý den Vám všem,
kteří jste se zúčastnili 15.3.2010 recitační přehlídky Dětská scéna 2010 v Základní umělecké škole. Předem Vám ještě jednou děkuji za tak hojnou účast, Vaše přispění ke zdárnému průběhu a také za Vaše aktivní zapojení. Pevně věřím, že to pro Vás byl velmi příjemně prožitý den. Zároveň Vám přeji mnoho dalších nadšených a šikovných žáků, kteří budou mít chuť se v přednesech realizovat. Sama za sebe si přeji, aby tato přehlídka zůstala příjemným místem k našim setkáváním, vzájemné výměně zkušeností a názorů.
 
Výsledky okresního kola - postup do kola krajského:
 
I.kategorie
Havelková Nikol, ZŠ Bory
Zámečníková Sára, ZŠ Sněžné
Zrůst Marek, ZUŠ Žďár nad Sázavou
 
případní náhradníci:
Ubr Matěj, ZŠ Švermova Žďár nad Sázavou
Štidl Jáchym, ZŠ Komenského Velké Meziříčí
 
II.kategorie
Minčev Ondřej, ZŠ Švermova Žďár nad Sázavou
Chroustovský Jaromír, ZUŠ Nové Město na Moravě
 
III.kategorie
Latzková Gabriela, ZUŠ Nové Město na Moravě
Hugo Filip, 1.ZŠ Nové Město na Moravě
 
případný náhradník:
Malá Markéta, ZUŠ Nové Město na Moravě
 
IV.kategorie
Štrobl Ivan, ZUŠ Nové Město na Moravě
 
Všem postupujícím žákům srdečně gratuluji
a přeji jim mnoho dalších úspěchů nejen do krajského kola, ale do jejich další práce.

Jana Mifková, garant přehlídky (jana_m11@hotmail.com, 777 046313)
 
(!!! Těch, kterých se to týká, nezapomenou na připomínky, podmínky a doporučení odborné poroty.)

 

DSC09509.JPG

 

Důležité informace ke krajskému kolu!
 
Krajské kolo se uskuteční v Třebíči 12.dubna v Divadle Pasáž.
Prezentace účastníků proběhne v časovém termínu 8.00 - 8.30 hodin.
Zahájení soutěže pak v 9.00 hodin.
Krajské kolo stejně jako okresní bude probíhat až do odpoledních hodin, proto prosím nezapomeňte dětem odhlásit obědy a nahlásit, že si mají vzít vydatnější svačinu.
 

 

Cestovné: soutěžícím bude hrazeno cestovné do výše ceny jízdenek hromadné dopravy.

Strava: soutěžícím bude poskytnuto malé občerstvení v průběhu soutěže. 

Ceny:  všichni účastníci obdrží pamětní list, nejlépe hodnocení v každé kategorii

            diplom a věcnou cenu.

 

Po skončení přehlídky bude možnost zúčastnit se rozborového semináře.

 

Doporučuji všem soutěžícím, aby si s sebou vzali alespoň 1 kopii textu, (ten bude v pravém horním rohu popsaný, bude zde uvedeni jméno autora, název textu, jméno recitátora a kategorie, v níž se úcastni prehlídky), i když by texty měl posílat ACTIVE - středisko volného času Žďár nad Sázavou. Nic nezkazíte ani tím, že si s sebou povezete vyplněnou přihlášku nebo její kopii.
 
Přehlídku má na starost DDM Hrádek Třebíč. Odpovědnou osobou je paní Dagmar Řezáčová. V případě jakýchkoliv dotazů, komplikací na cestě v den přehlídky a podobně, ji můžete kontaktovat na těchto tel.číslech: 568 846 217, 739 564 881 nebo na e-mailové adrese:
rezacova@ddmhradek.cz


 

 

DSC09507.JPG